Оцінка ризиків та їх управління в рамках внутрішнього аудиту

В сучасному бізнес-середовищі управління ризиками є критично важливим аспектом для будь-якої компанії. Внутрішні аудитори відіграють ключову роль у цьому процесі, допомагаючи організаціям ідентифікувати, оцінювати та управляти ризиками. Ефективне управління ризиками сприяє забезпеченню стійкості, підвищенню продуктивності та зниженню ймовірності виникнення кризових ситуацій. У цій статті ми розглянемо, як внутрішні аудитори можуть ефективно ідентифікувати та управляти ризиками в компанії через кілька ключових етапів.

Визначення контексту та встановлення критеріїв ризику

Перший крок в управлінні ризиками – це розуміння контексту організації та встановлення критеріїв ризику. Внутрішні аудитори повинні добре розуміти бізнес-середовище, в якому функціонує компанія, її цілі, стратегічні плани та зовнішні фактори, що можуть впливати на діяльність. Це включає аналіз економічних, політичних, соціальних та технологічних тенденцій.

На основі цього розуміння аудитори разом з керівництвом повинні встановити критерії ризику, які визначатимуть, які ризики є прийнятними, а які – ні. Це може включати фінансові показники, рівень безпеки, дотримання законодавства та інші фактори. Встановлення чітких критеріїв допомагає визначити, які ризики є пріоритетними для управління.

Ідентифікація ризиків

Ідентифікація ризиків – це процес визначення потенційних подій або ситуацій, які можуть негативно вплинути на досягнення цілей компанії. Внутрішні аудитори використовують різноманітні методи для ідентифікації ризиків, включаючи:

 • Аналіз документів: перегляд внутрішніх і зовнішніх звітів, фінансових документів, політик та процедур.
 • Інтерв’ю та опитування: бесіди зі співробітниками різних рівнів, керівництвом і зовнішніми стейкхолдерами.
 • Мозкові штурми та робочі групи: організація сеансів для генерації ідей та обговорення можливих ризиків.
 • Аналіз минулих подій: вивчення минулих інцидентів та їх причин, щоб уникнути повторення.
 • Важливо, щоб аудитори враховували всі аспекти діяльності компанії та залучали до процесу ідентифікації ризиків представників різних підрозділів.

Оцінка та пріоритезація ризиків

Після ідентифікації ризиків наступним кроком є їх оцінка та пріоритезація. Це включає аналіз ймовірності виникнення кожного ризику та його потенційного впливу на компанію. Внутрішні аудитори можуть використовувати різні методи оцінки ризиків, такі як:

 • Кількісний аналіз: застосування математичних моделей для оцінки ймовірності та впливу ризиків (наприклад, метод Монте-Карло).
 • Якісний аналіз: використання експертних оцінок для визначення важливості ризиків (наприклад, шкали оцінки ризиків, SWOT-аналіз).

На основі отриманих даних аудитори можуть створити матрицю ризиків, яка допоможе візуалізувати ймовірність і вплив кожного ризику. Це дозволяє керівництву визначити, які ризики є найважливішими та потребують негайних заходів, а які можна контролювати менш інтенсивно.

Розробка стратегії управління ризиками

На основі оцінки та пріоритезації ризиків внутрішні аудитори розробляють стратегії управління ризиками. Ці стратегії можуть включати:

 • Уникнення ризику: зміна планів або процесів, щоб уникнути ризику (наприклад, відмова від певної діяльності).
 • Зменшення ризику: впровадження заходів для зниження ймовірності або впливу ризику (наприклад, підвищення безпеки, автоматизація процесів).
 • Передача ризику: передача ризику третій стороні (наприклад, страхування, аутсорсинг).
 • Прийняття ризику: усвідомлення та прийняття ризику, якщо його ймовірність або вплив є прийнятними.

Аудитори також розробляють плани дій для кожної стратегії, включаючи конкретні кроки, відповідальних осіб і терміни виконання. Важливо, щоб ці плани були реалістичними та враховували ресурси компанії.

Моніторинг та контроль ризиків

Управління ризиками – це безперервний процес, що вимагає постійного моніторингу та контролю. Внутрішні аудитори повинні регулярно перевіряти ефективність впроваджених заходів та оцінювати, чи досягають вони поставлених цілей. Це включає:

 • Регулярні перевірки: проведення регулярних аудитів для оцінки виконання планів управління ризиками.
 • Моніторинг ключових показників ризику (KRI): відстеження показників, що вказують на зміни в рівні ризику (наприклад, кількість інцидентів, рівень витрат).
 • Звітування та комунікація: регулярне інформування керівництва про стан ризиків та ефективність заходів.

У разі виявлення відхилень або нових ризиків аудитори повинні оперативно реагувати, оновлюючи стратегії та плани управління ризиками.

Постійне вдосконалення процесу управління ризиками

Постійне вдосконалення – це ключовий аспект ефективного управління ризиками. Внутрішні аудитори повинні забезпечувати зворотний зв’язок та впроваджувати кращі практики для підвищення ефективності управління ризиками. Це включає:

 • Аналіз інцидентів: вивчення причин та наслідків інцидентів для запобігання їх повторення.
 • Оцінка результативності: аналіз ефективності впроваджених заходів та внесення корективів.
 • Навчання та розвиток: проведення навчання для співробітників з управління ризиками, підвищення їх обізнаності та навичок.
 • Внутрішні аудитори також можуть використовувати зовнішні ресурси, такі як консалтингові послуги або участь у професійних асоціаціях, для обміну досвідом та впровадження нових підходів.

Як навчання в Академії TMS може допомогти?

Запрошуємо вас пройти навчання в Академії TMS, щоб стати кваліфікованими внутрішніми аудиторами, здатними ефективно управляти ризиками у вашій компанії. Отримайте необхідні знання та навички для ідентифікації ризиків, розробки стратегій управління та підвищення стійкості вашого бізнесу. Реєструйтесь на курси в Академії TMS вже сьогодні та зробіть крок до підвищення якості!