Ризик-орієнтоване мислення у стандарті ISO 9001:2015

Поняття «ризику» малося на увазі в попередніх версіях ISO 9001, але актуальна редакція тільки робить його більш явним і вбудовує на всю систему управління. Якщо попередньої версії стандарту був окремий розділ, присвячений «запобіжним діям», то нової редакції стандарту ISO 9001 «ризик-орієнтоване мислення» є основою щодо запобіжних дій. Давайте розберемося що це означає.

У стандарті ISO 9000:2015 ризик визначається як «вплив невизначеності». Більш точним та зрозумілим визначенням ризику є «вплив невизначеності на цілі» (ІSO 31000:2018, ISO/Guide 73:2009). Розглянемо поняття саме в такому ключі.
Ризик-орієнтоване мислення за ISO 9001 дає можливість визначити фактори, які можуть призвести до відхилення від запланованих результатів та за допомогою запобіжних дій звести до мінімуму можливі негативні наслідки, а також сприяти реалізації можливостей. Ризики розглядаються у стандарті як основа планування. Акцент зроблено саме на процес ухвалення управлінських рішень з урахуванням ризиків. Пріоритетним є ризик-орієнтоване управління організацією та головна увага приділяється цілям організації при встановленні яких проводять аналіз ризиків.

Згадки «ризиків та можливостей» присутні в наступних розділах стандарту:

− У розділі 4 (Середовище організації, контекст) від організації потрібно визначити ризики, які можуть вплинути на її здатність досягати цілей системи.

− У Розділі 5 (Лідерство) від вищого керівництва потрібно продемонструвати лідерство та відданість щодо системи менеджменту якості за допомогою визначення та розгляду ризиків та можливостей, які можуть вплинути на відповідність продукції чи послуги.

− У Розділі 6 (Планування) від організації потрібно вжити заходів для виявлення ризиків та можливостей та спланувати, як реагувати на кожен з них.

− Розділ 8 (Діяльність на стадіях життєвого циклу продукції та послуг) встановлює, що організація зобов’язана планувати, впроваджувати та контролювати свої процеси для усунення ризиків та виявлення можливостей.

− У Розділі 9 (Оцінка результатів діяльності) організація повинна контролювати, вимірювати, аналізувати та оцінювати ризики та можливості.

− У Розділі 10 (Покращення) організація повинна дотримуватися принципу постійного покращення, реагуючи на зміни ризиків.

Розуміючи можливі ризики та впливаючи на них, організація отримує можливість стимулювати покращення. Для ефективного досягнення цілей системи менеджменту якості стандарт вимагає від організацій враховувати свої ризики як частину плану управління, що передбачає посилення прихильності та більшої участі вищого керівництва.
Ризик-орієнтоване мислення створює міцну базу знань, що дозволяє компанії мати реалістичне уявлення про фактори, якими необхідно керувати для досягнення успіху.
Ризик-орієнтоване мислення – це зовсім новий підхід до управління організацією. Якщо у Вас є питання або Ви тільки впроваджуєте систему менеджменту якості, Академія TMS може запропонувати Вам навчання за ISO 9001, де не лише розглядаються та вивчаються вимоги стандарту ISO 9001:2015, а й обговорюються особливості документування процесів та вимог стандарту, застосування ризик-менеджменту та логіки розробки та розвитку системи менеджменту Також проводяться навчання з ризик-менеджменту, де Ви ознайомитеся з поняттям ризик-менеджменту та ризик-орієнтованого мислення, з питанням нормативного забезпечення, дізнаєтесь психологічні аспекти управління ризиками. Обговоріть особливості процесного підходу в управлінні організацією, у тому числі впровадження ризик-орієнтованого мислення у процеси прийняття рішень. Важливим фактором є можливість поставити питання фахівцю з багаторічним досвідом та поспілкуватися з представниками різних підприємств під час навчання.

Читайте також:

  1. Хто надає сертифікат ISO 9001?
  2. Як отримати сертифікат ISO 9001 в Україні?
  3. Навіщо сертифікувати підприємства ISO 9001?
  4. Яких питань чекати під час сертифікаційного аудиту?
  5. Сім принципів управління якістю.